Photo gallery

Freja living

Freja kitchen

Freja kitchen and living

Freja living

Freja dining

Valhalla building

Valhalla Freja view

Freja view

Freja view

Freja double bedroom

Twin bedroom

Valhalla Freja bedroom 3 made up as a double

Bedroom 3 made up as singles

Bathroom

Bathroom

Bathroom detail

Valhalla Freja floor plan