Photo gallery

Trois Epis lounge

Trois Epis dining

Trois Epis kitchen

Trois Epis master bedroom

Trois Epis en-suite

Trois Epis twin

Trois Epis shower room

Trois Epis alcove with extra bed

Winter view

Summer view

Trois Epis floor plan